Privatlivspolitik
for patienter

Behandling
af oplysninger

I
forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient
indsamler og behandler Nyhavnslægerne v. Trine Juhler
som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til
efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne
privatlivspolitik beskrives, hvordan Nyhavnslægerne v. Trine Juhler behandler,
bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer
af oplysninger

Nyhavnslægerne
v. Trine Juhler indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om
dig.

Almindelige kategorier af
personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af
personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål

Vi
behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning
  • [indsæt andre forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, hvis relevant]

Frivillighed

Når vi
indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt.
Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen
af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage
formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge,
diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle
tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner,
f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler
de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Idet
omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller
behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med
følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag
for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det
juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine
personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9. 
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60.
 • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine
personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde
samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen
forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på
samtykke.

Brug af
databehandlere

Dine
personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som
opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er
p.t.

 • XMO
 • CGM data
 • Digitale forløbsplaner)
 • DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af prøvesvar på spørgeskemaer)

Opbevaringsperiode

Vi
opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de
overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen
§ 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen.
Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine
personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller
erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er
endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har
– med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i
personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at
få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet,
retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder
ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

I
forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af
journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske
sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har
også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du
har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller
udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på.

Adresseoplysninger på klinikken:
Nyhavnslægerne v. Trine Juhler
Lille Strandstræde 10, 1. sal , 1254 København K
Dato: 27. maj. 2020